Ceník

Cena tisku svatebních produktů

Oznámení A6......13 Kč
Oznámení A6 (perleť)......15 Kč
Oznámení DL/Čtverec......18 Kč
Oznámení DL/Čtverec (perleť)......21 Kč
Pozvánka ke svatebnímu stolu 9x5cm......8 Kč/ks
Pozvánka ke svatebnímu stolu 9x5cm (perleť)......9 Kč/ks
Jmenovka na stůl 10x10cm......10 Kč/ks
Jmenovka na stůl 10x10cm (perleť)......11,50 Kč/ks
Svatební menu A4/DL/A5......18 Kč/ks
Svatební menu A4/DL/A5 (perleť)......21 Kč/ks
Nalepovací etiketa na lahve 7x10cm......10 Kč/ks
Etiketa na výslužku 9x5cm......8 Kč/ks

Cena grafických prací

Personalizace oznámení z nabídky......bezplatně
Návrh pozvánky ke svatebnímu stolu......bezplatně
3 a víc úprav na oznámení......150 Kč/úprava
Změna formátu oznámení......30 Kč
Návrh jmenovky......150 Kč
Návrh svatebního menu......150 Kč
Návrh etikety na lahve......150 Kč
Návrh etikety na výslužku......150 Kč
Návrh zasedacího pořádku......220 Kč
Návrh originálního svatebního oznámení......800 Kč (předpokládaná doba 2 hodiny)
Grafická hodina......400 Kč

Cena obálek

Obálka C6......3 Kč/ks
Obálka DL......4 Kč/ks
Obálka Čtverec 15x15cm......5 Kč/ks

Další služby

Bigovaní......3 Kč/ks
Expresní tisk příplatek ......300 Kč
Poštovné a balné......150 Kč

Ceník platný od 10.12.2013


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 10.12.2013

I. Úvodní ustanovení

Nákup zboží prostřednictvím webové stránky www.levne-oznameni.cz mohou uskutečňovat osoby fyzické i právnické bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, tj. společností Goldpress s.r.o., IČ: 269 32 911; sídlo podnikání Úlehlova 6, Brno 628 00 (dále jen "provozovatel"), uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu (dále jen "obchod").

Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto OP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, platí kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami-podnikateli, se týkají zejména ustanovení Obchodního zákoníku, resp. Občanského zákoníku.

Kupujícím je každá osoba, která odeslala elektronickou objednávku (elektronický formulář), obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží zpracovanou systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Zbožím se rozumí všechny produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím internetového obchodu na www.levne-oznameni.cz.

II. Objednávka, forma objednání, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů do objednávkového formuláře. Každá objednávka musí být vyplněna v souladu s pokyny na objednávce. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Detaily objednávky a dodání zboží až ke kupujícímu s Vámi dohodneme e-mailem. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou zasílány korektury. Zasláním objednávky s kalkulací přes webové stránky, nebo zasláním objednávky e-mailem a následném nacenění zakázky výrobcem se kupující zavazuje k převzetí a zakoupení objednaného a potvrzeného zboží. K akceptování návrhu (sazby textu) ze strany kupujícího dojde e-mailovým potvrzením elektronické objednávky. V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme předmět koupě, prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat bezpečně zabalené, nepoškozené zboží na adresu prodávajícího jako zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám způsobeným přepravou zboží (ne na dobírku). V případě, že bude vrácené zboží doručeno jinak, než je uvedeno v tomto bodě, prodávající si vyhrazuje právo zásilku nepřevzít. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s doručením všech poskytnutých dokladů a zboží, který byl dodán na základě smlouvy, které se odstoupení dotýká. Písemná forma odstoupení od smlouvy se vyžaduje z důvodu, aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, o reklamaci nebo jiný požadavek kupujícího. Odstoupení od smlouvy nemůže být uskutečněné elektronickou formou komunikace. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě nebo v ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, nebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

III. Dodací podmínky

Dodacím místem se rozumí sídlo (bydliště) uvedené v elektronické objednávce v procesu realizace nákupu. Zboží bude dodáno prostřednictvím služeb České pošty. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Prodávající expeduje zboží kupujícímu v co možná nejkratší době (cca. 5 pracovních dnů nejvýše však do 7 pracovních dnů) po schválení korektury. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděny termíny dodávek orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to okolnosti vyžadují. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží. Zboží je při dopravě bezpečně zabalené v krabici, případně v lepenkovém přířezu. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Expediční výlohy prodejce připočte k celkové ceně zakázky. Vychází přitom z platného ceníku České pošty. Zásilky prodejce zasílá „Balíkem do ruky“. K ceně poštovného se připočítává cena balného 3,63Kč včetně DPH. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že zboží je stále dostupné. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den potvrzení objednávky. V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního, jakož i opětovného doručení zboží. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem. Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

IV. Způsob platby

Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží. Placení kupní ceny probíhá dobírkou oproti převzetí zboží u dopravce, vkladem na účet společnosti Goldpress s.r.o. před expedicí zboží, internet bankingem před expedicí zboží nebo hotovostí oproti převzetí v sídle společnosti Goldpress s.r.o. V případě úhrady formou vkladu na účet nebo přes internet banking, je kupující povinen uhradit sjednanou částku v co nejkratším čase po potvrzení objednávky. Prodejce odesílá vyrobené zboží po připsání celkové částky na účet společnosti Goldpress s.r.o.

V. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Reklamace jsou vyřizovány dle platných právních předpisů České republiky. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen podat reklamaci v písemné formě a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně prodávajícímu doručit reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, v originálním balení a včetně faktury. Kupující obdrží od prodávajícího potvrzení přijetí reklamace na e-mail. Prodávající vyřídí reklamaci v nejkratším možném termínu, nejdéle však do lhůty 30ti dnů. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě, a to písemně (e-mailem nebo poštou). Ze záruky jsou vyňaty vady způsobené nesprávným zacházením s výrobkem. Reklamace přijímá na straně dodavatele Blanka Pajpachová, pajpachova@goldpress.cz.

VI. Ochrana soukromí

Prodávající se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby související s plněním svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 5 odst.1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

VII. Závěrečná a přechodná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky, pokud není mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení "Obchodních podmínek" ve znění platném v den odeslání této objednávky. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V případě, že se prokáží příslušným orgánem České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná, nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito "Obchodními podmínkami", se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně jinými zákony českého právního řádu. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od smlouvy.

VIII. Ostatní informace

Informace o tisku a výrobě naleznete na www.levne-oznameni.cz, nebo Vám je rádi sdělíme telefonicky na tel. Čísle 548 216 975; 548 217 142


Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, přistupujeme k ní zodpovědně a dodržujeme právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Rádi bychom Vám proto poskytli informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jaké důvody k tomu máme, jaké jsou Vaše práva a další informace, které by vás mohly zajímat.

Chceme, abyste byli přesvědčeni, že Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Naším cílem je být transparentní vůči všem zákazníkům, abychom si byli jisti, že rozumějí tomu, jak používáme jejich osobní údaje.

Přečtěte si níže uvedené informace, které jsou sestaveny tak, aby byly co nejvíce přehledné a praktické, a abyste snadno našli, co hledáte.

Pokud Vám po přečtení informace bude cokoli nejasné, rádi Vám poskytneme vysvětlení. Kontaktujte nás na našich kontaktních údajích uvedených níže.

 

1. Kdo je provozovatel Vašich osobních údajů?

Provozovatelem osobních údajů je společnost Goldpress s.r.o., se sídlem Úlehlova 6, Brno 628 00, IČO: 269 32 911, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka č. 46304.

Hlavním zaměřením naší společnosti je výroba svatebních oznámení, svatebních doplňků, novoročenek, promočních oznámení, obálek, vizitek, razítek apod.

Chtěli bychom Vás ujistit, že Vaše údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a vždy na konkrétní účel zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR"), jakož i s jinými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

2. Kde nás můžete kontaktovat?

Kontaktujte nás v případě potřeby:

 

3. Jaké údaje o Vás získáváme?

Tato část Vás seznamuje s typem osobních údajů, které od Vás můžeme získat během využívání našich služeb.

Využívání našich služeb znamená:

Získáváme jen takové osobní údaje, abychom Vám mohli řádně poskytovat naše služby, jednotlivé produkty a také abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

 

4. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jakým způsobem je využíváme?

Pro lepší pochopení, pro jaké účely používáme Vaše osobní údaje, jsme jejich zpracovávání rozdělili na dvě části.

Zpracování bez potřeby Vašeho souhlasu

Zpracování na základě plnění smlouvy, resp. k provedení opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy

Vaše osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout naše služby a vyřídit Vaši objednávku, jakož i k zodpovězení Vašich dotazů před uzavřením smlouvy, a to na právním základě plnění smlouvy, kterou stranou jste Vy, jako dotyčná osoba, případně na provedení opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy. Pokud nám tyto informace neposkytnete, nebudeme schopni Vaši objednávku vyřídit a poskytnout Vám naše služby.

Zpracování na základě oprávněných zájmů

Naším oprávněným zájmem je:

Zpracování s Vaším souhlasem

Zpracovávání na marketingové účely

Vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely pouze v případě, že máme od Vás pro tento účel udělen souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Udělení Vašeho souhlasu je dobrovolné. Marketing zahrnuje nabídku našich služeb a produktů, např. formou zasílání marketingových nabídek na Vaši emailovou adresu (newsletter) nebo poštou. V případě, že souhlas neudělíte, nebudeme Vás moci seznamovat s nabídkou nových služeb nebo produktů nebo výhodných nabídek.

 

5. Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše údaje jsou v rámci vyřizování objednávky a plnění smlouvy poskytované našim dodavatelům, jako např. logistické společnosti, poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení objednávky, advokátní kanceláře za účelem poskytnutí právních služeb, příp. externí společnosti spravující naše systémy apod.

Zpřístupňujeme jen ty osobní údaje, které našim dodavatelům umožňují poskytování služeb.

 

6. Jak dlouho jsou Vaše údaje zpracovávány?

Vaše údaje budou uchovávány po dobu trvání účelu, na který jsme Vaše osobní údaje získali. V případě, že došlo k uzavření smlouvy, Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a 5 let po jejím ukončení. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely, budou Vaše osobní údaje uchovávány 5 let po jeho udělení.

 

7. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Při zpracovávání Vašich osobních údajů můžete uplatnit tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Chcete-li získat kopii Vašich osobních údajů, kontaktujte nás.

Chci vědět víc:

Součástí tohoto práva je naše povinnost poskytnout Vám informace o účelu zpracování Vašich osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány, o době uchovávání osobních údajů, o právu podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, kontaktujte nás a provedeme nápravu.

Právo na výmaz (právo být zapomenutý)

Existuje několik situací, kdy máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, např. pokud:

Chci vědět víc:

Každá žádost o výmaz podléhá individuálnímu posouzení a vyhodnocení, zda jsou splněny podmínky pro výmaz, protože naše společnost může mít povinnost, případně oprávněný zájem, pokud převažuje nad Vašimi zájmy, si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

V případech, kdy není jasné, zda a kdy se osobní údaje musí vymazat, obecně můžete uplatnit právo na omezení zpracování.

Toto právo lze uplatnit, např. pokud:

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo dostat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a poslat je jinému provozovateli.

Právo namítat

Máte právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely nebo zpracování, které souvisí s vaší konkrétní situací.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávané v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se na nás.

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo kdykoli se obrátit s Vaším podnětem nebo stížností ve věci zpracování osobních údajů na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 70837627.

Kontaktní údaje na Úřad na ochranu osobních údajů:
Tel.: +420 234 665 800
Fax: +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Webstránka: https://www.uoou.cz

 

8. Kde mohu svá práva uplatnit?  

Svá práva můžete uplatnit v naší společnosti, a to zasláním emailu, písemně poštou na adresu sídla společnosti, případně telefonicky. Všechny potřebné kontaktní údaje uvedené ve bodě 2, této informace.

Chci vědět víc: Vyjádření a oznámení k uplatněným právům poskytujeme bezplatně, nejpozději do 1 měsíce od doručení Vaší žádosti. Tuto lhůtu můžeme v určitých případech prodloužit o další 2 měsíce.

 

9. Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů provedeného na základě tohoto souhlasu pro jeho odvolání.

Chci vědět více: V případě, že chcete svůj souhlas odvolat, uveďte prosím Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, abychom dovedli zjistit kdo jste. Stačí nám sdělit, že svůj souhlas odvoláváte a Vaše údaje nebudeme k tomuto účelu dále uchovávat.

 

10. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

V této části Vám přístupnější a srozumitelnější formou vysvětlíme, co je vlastně zpracování osobních údajů, a jednotlivé pojmy spojovány se zpracováním.

Osobní údaj – jakákoliv informace, na jejímž základě Vás můžeme identifikovat, jako např. jméno, příjmení, ale i email, IP adresa apod.

Dotyčná osoba – jste jí Vy, pokud se jedná o Vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů – jakákoliv činnost, kterou provozovatel provádí s Vašimi osobními údaji, např. jejich získávání, zaznamenávání, uchovávání apod.

Provozovatel – osoba, která určí účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Zprostředkovatel – ten, kdo zpracovává osobní údaje pro provozovatele jeho jménem.

Účel – proč zpracováváme Vaše osobní údaje.

Oprávněný zájem – zájem provozovatele nebo jiného subjektu, z něhož vyplývá potřeba zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud převažuje nad zájmy dotčené osoby.

Nařízení GDPR – hlavní právní předpis týkající se ochrany Vašich osobních údajů, který platí od 25. května 2018.

 

Tato informace je účinná od 25. 05. 2018